[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Landing page for Saigon Software Freedom Day 2015 is up and onlineHello all,

Mình đã upload trang landing page cho Saigon Software Freedom Day
2015. Đây là nội dung tạm thời cho trang web trước khi trang web hoàn
thiện.

http://saigonsfd.xyz/

Ăn theo Google, dùng domain .xyz cho nó hipster. :V

Hiện tại đã có 3 chủ đề tạm đăng kí:
1. Nginx Log Analytics with Kafka, RFX and Apache Spark
2. Realtime statistic using Java, kafka and Graphite colonthree emoticon
3. Cluster computing with ARM: ARM cluster, automated provisioner, distcc...

Mọi người ai muốn đăng ký chủ đề thì cho mình biết nhé.

Cheers.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A