[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2015 - Các bài thuyết trình đã xác nhậnHello Nhân,

On Sun, Sep 6, 2015 at 10:06 AM, huu nhan Tran <[email protected]> wrote:
> Wow, chủ đề năm nay chất lượng hơn mọi năm nhỉ?
Mọi năm, cụ thể là 2 năm gần nhất, cũng có chủ đề về Khoa học Máy
tính, hệ thống tự động, lập trình nhúng và BigData.
> Cho mình hỏi ở 1st có phải là anh nguyen vu hung ở hà nội không?
Không. "Văn" khác với "Vũ". :)
>

An.
> On Sep 6, 2015 8:28 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
>>
>> Hello mọi người,
>>
>> Sau đây là danh sách các bài thuyết trình đã được xác nhận tại Saigon
>> SFD 2015. Ai muốn đăng kí bài nói thì báo lại cho mình biết nhé.
>>
>> - Các bài thuyết trình 30-45 phút
>> 1. Realtime statistic using Java, kafka and Graphite - Nguyen Van Hung
>>
>> 2. Nginx Log Analytics with Kafka, RFX and Apache Spark - Nguyen Tan Trieu
>>
>> 3. How Video is played on Android: From Elementary Stream to Display -
>> Nguyen Chi Duc
>>
>> 4. Data analysis with Redis - Pham Duy Tan
>>
>> 5. Why Functional Programming? - Vo Duc Phuong
>>
>> 6. Native & distributed compiling with ARM cluster - Nguyen Chau An
>>
>>
>> - Các bài thuyết trình nhanh 10 -15 phút (lightning talks)
>> 1. Modern C++ "Hello world"? - Pham Duy Tan
>>
>> 2. Introduce Adjutant, the prototype system management chat bot - Nguyen
>> Chau An
>>
>> Cheers.
>> An.
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
>> Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A