12 April 2018
TT
11:25
Thinh Tran
th矛 m峄沬 n贸i ph岷 c贸 filter
MH
11:26
MrTux Hdb
println n贸 c农ng ra stdout
TT
11:26
Thinh Tran
ch瓢a ch岷痗 println n贸 ra stdout nh茅
11:27
11:27
n贸 c贸 th峄 v脿o stderr
MH
11:29
MrTux Hdb
In reply to this message
th矛 m矛nh v岷玭 capture 膽瓢峄 =))
11:29
m脿 n岷縰 n贸 kh么ng print ra
11:29
th矛 膽岷 c农ng v岷玭 l脿 application
11:29
膽岷璸 to ti峄乶 l锚n
11:29
b岷痭 h岷縯 v脿o
11:29
th铆ch ref c峄 ref th么i
11:29
铆t ti峄乶 th矛 x脿i loggly l脿m g矛 =))
TT
11:29
Thinh Tran
n贸i th岷 th矛 ch峄媢 r峄搃
MH
11:30
MrTux Hdb
c谩i 膽岷 th矛 膽煤ng m岷 r峄搃
11:30
么ng 铆t ti峄乶
11:30
么ng 膽貌i 1 ng脿y b岷痭 cho n贸 100GB logs
11:30
gi峄 90 ng脿y
11:30
r岷 b岷眓g m岷痶
HH
11:32
Hi岷縰 Hu峄硁h
loggly nh矛n gi峄憂g improvement c峄 kibana?
J
11:32
J
th岷 gi峄, th岷眓g n脿o 膽贸 l峄 tay 膽岷﹜ h岷縯 log debug v脿o cluster, loop v脿i ph谩t, ch岷縯 con log , m岷 con kh谩c k coi 膽瓢峄 log
HH
11:32
Hi岷縰 Hu峄硁h
媒 l脿 v峄 m岷穞 UI
J
11:32
J
th矛 tr峄 l瓢啤ng th岷眊n devops
11:32
hay th岷眓g dev
MH
11:32
MrTux Hdb
In reply to this message
b峄 l岷 m脿y
J
11:32
J
hay ch铆ch h岷縯 c岷 2 cho l脿nh
MH
11:33
MrTux Hdb
Loggly l脿 SaaS services
11:34
In reply to this message
ch铆ch c岷 team
11:34
c貌n th铆ch 膽u峄昳 th矛 膽u峄昳 膽岷 l脿 chuy峄噉 么ng th铆ch hay kh么ng
11:34
ki峄僽 th岷眓g dev b岷 resources l脿 unlimited
11:34
m脿y ph岷 th谩o kho谩n cho tao
11:35
th岷眓g devops th矛 limit
11:35
Deleted Account
khoe, 0 li锚n wan l岷痬 ::v
MH
11:35
MrTux Hdb
膽岷縩 l煤c app ch岷 n贸 thi岷縰 mem t岷 report th矛 l峄梚 th岷眓g n脿o?
11:36
th矛 l峄梚 ai?
11:36
v矛 app memleak
11:36
:3
?
11:36
馃惂鈩
膽u峄昳 h岷縯 lu么n :3
MH
11:36
MrTux Hdb
sure
J
11:37
J
tu峄 nh谩
11:37
memleak l脿 1 chuy峄噉
11:37
k 膽峄 mem 膽峄 ch岷 l脿 1 chuy峄噉
MH
11:37
MrTux Hdb
n贸i th矛 n贸i th岷, ch峄 c谩c b谩c th峄 ngh末 c岷h m峄檛 ng脿y 膽岷筽 tr峄漣
11:37
n贸 膽貌i restore cho em logs 3 th谩ng tr瓢峄沜
J
11:37
J
k 膽峄 mem, r峄搃 膬n resources c峄 th岷眓g kh谩c l脿 1 chuy峄噉
MH
11:37
MrTux Hdb
v脿 l煤c 膽贸 n贸 膽貌i logs debug
b鈩
11:37
buom 鈩
/me d峄盿 c峄檛 nghe
MH
11:37
MrTux Hdb
c啤 b岷 v岷玭 do policy
J
11:38
J
th岷 ai b岷 膽岷穞 ra rotation policy
MH
11:38
MrTux Hdb
c貌n ch瓢a g矛 膽茫 b岷 膽岷﹜ debug logs x峄媡 server th矛 l峄梚 devops =))
11:38
bu峄搉 c瓢峄漣
J
11:38
J
膽茫 b岷 l峄梚 ai 膽芒u
11:38
just asking
MH
11:39
MrTux Hdb
th矛 b岷 l峄梚 c岷 team r峄搃 c貌n g矛
11:39
=]]
11:40
Deleted Account
11:42
B谩c n脿o 铆t ti峄乶 th矛 log v脿o /dev/null gi煤p 峄搉 脿o qu谩 :))
11:42
MH
11:42
MrTux Hdb
In reply to this message
qu谩 nhanh v脿 g峄峮
11:42
kh么ng ai th岷 l峄梚
11:43
膬n ngon ng峄 y锚n
HL
16:22
H貌a L锚
c贸 b岷 n脿o t锚n Th岷h hem
16:22
pm m矛nh nh茅
16:23
r
16:26
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
Th岷h n脿o, Ng峄峜 Th岷h = ]]]
TL
16:45
Thach Le
g矛 z岷 @HoaLQ
MH
16:51
MrTux Hdb
LOL
16:52
runi_vn m脿y m貌 v脿o 膽芒y l脿m gi峄 th岷 :3
TL
16:52
Thach Le
n岷眒 v霉ng l芒u r峄搃 anh
16:52
=))
16:52
tr锚n n脿y vui qu谩 n锚n h贸ng
r
16:57
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
Thach Ch煤 m貌 v脿o 膽芒y h峄搃 n脿o th岷 = ]]]
TL
16:58
Thach Le
lol ai v岷瓂
H
16:58
HungDQ
Doan "Ch铆 B矛nh"
TL
16:58
Thach Le
脿 脿
16:58
m峄沬 search gg xong
16:58
lol b岷 c农
r
16:59
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
In reply to this message
B贸c em nhanh d峄
Q
16:59
Qu膬ng Kafka
l锚 khi岷縯 脿 :O
TL
16:59
Thach Le
=)) h峄峜 c岷h l峄沺
Q
16:59
Qu膬ng Kafka
TL
16:59
Thach Le
a Qu膬ng admin lu么n :adore:
17:17
N贸 mua ch峄ヽ admin g岷 2 ng脿n 膽么 膽岷
17:17
NV
17:17
Nh芒n V农
17:18
Haha jk
TL
17:19
Thach Le
馃檲
17:20
銈忋仧銇
VNE: t岷 gi峄 c谩c 膽峄慽 t瓢峄g li锚n quan 膽岷縩 膽瓢峄漬g d芒y mua b谩n ch峄ヽ quy峄乶 t岷 linuxvn
l
17:20
l4rzy
In reply to this message
anh @Bol0bal4 admin lu么n
TL
17:21
Thach Le
Super admin th矛 gi谩 bao nhi锚u ta
17:21
銈忋仧銇
0.3 BTC
TL
17:21
Thach Le
TT
17:22
Thinh Tran
P
PollBot 12.04.2018 17:21:09
馃憤 Poll created. Use this link to share it to a group:
t.me/PollBot?startgroup=8f162bbcdf13e11973a33b792e2f5f24

What kind of OS are you using day by day on your pc?

1. Windows
2. Linux - Ubuntu/Debian family
3. Linux - Redhat/fedora family
4. Linux - Arch family
5. Linux - Other family (gentoo, slackware,...)
6. macOS
TT
17:22
Thinh Tran
1
17:22
=]]
17:22
銈忋仧銇
In reply to this message
7
17:23
bot nh瓢 膽峄噒
TL
17:23
Thach Le
super admin gi谩 b岷眓g admin lun 脿
r
17:23
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
In reply to this message
1 : 3
TL
17:24
Thach Le
Hackintosh 膽芒u anh
TT
17:25
Thinh Tran
macOS
17:26
m脿 admin m峄沬 c贸 quy峄乶 add bot v么
17:26
dead channel :(
MH
17:36
MrTux Hdb
macOS is shit
TN
17:37
Thu Nguyen
MH
17:37
MrTux Hdb
secure OS which ship new version with empty root password
17:38
can access by 3 clicks =))
13 April 2018
HD
09:02
Hoang Do Viet
m岷 anh cho em h峄廼, em mount glusterfs m脿 log show th岷 n脿y l脿 do 膽芒u v岷瓂 岷:
0-glusterfsd-mgmt: failed to connect with remote-host: localhost (Transport endpoint is not connected)
09:02
mount b峄 failed, em show th岷 c贸 t峄搉 t岷 volume
09:03
mount -t glusterfs localhost:/brick/gvdata-2replicate /var/www/data
F
09:44
F奴jin
In reply to this message
Th峄 thay b岷眓g localhost = 127.0.0.1 xem
HD
09:49
Hoang Do Viet
d岷 em mount v峄沬 v脿o fodler c贸 data
09:49
:'(
09:50
em c岷 啤n a
09:50
v峄沬 mount v脿o volume ch峄 kh么ng ph岷 th瓢 m峄 : ))
09:51
h岷 t岷 qu谩 :))
F
09:51
F奴jin
#
#linux #bsd #windows #mac #news 13.04.2018 09:51:29
N
09:53
N峄
c贸 c谩i
09:53
proxy n脿o nh瓢 nginx
09:53
m脿 c贸 ch峄ヽ n膬ng chia theo location ko ta
09:53
=))
09:54
load balancing
09:54
theo location
o
09:55
o NhamLH
service 膽瓢峄 hem?
09:55
膽岷痶 l貌i 膽瓢峄 hem?
09:55
:v
N
09:56
N峄
hem
09:56
鉂わ笍
TH
09:57
T岷 Hi岷縰
nh瓢 NGINX l脿 bi岷縯 hem mu峄憂 tr岷 xi峄乶 r峄搃 膽贸
?
09:57
馃惂鈩
Nginx plus
09:57
:D
TH
09:57
T岷 Hi岷縰
N
09:57
N峄
:))
MH
10:28
MrTux Hdb
HAProxy
l
10:31
lzd Dzung
A e cho hoi, co cach nao grant access to s3 bucket for all users under an an account
10:31
Using s3 bucket policy
11:40
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
tr锚n Macos m岷 c谩i fixed-width font to脿n b峄 bold l锚n l脿 sao nh峄
MH
11:45
MrTux Hdb
/me ch岷 b峄 sao :3
11:45
d霉ng m岷 Ubuntu 膽i
11:45
font 膽岷筽
11:46
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
b谩c Tux d霉ng font g矛 膽岷 ?
MH
11:47
MrTux Hdb
font FiraCode everywhere
o
11:47
o NhamLH
b峄 source code pro r峄搃 脿?
MH
11:47
MrTux Hdb
b峄 l芒u r峄搃
11:48
膽峄 x脿i Operation Mono
11:48
mapping qua Source Code Pro 膽峄 h啤n t铆
11:48
m脿 b峄痑 sau x脿i lingatures n锚n FiraCode everywhere cho kh峄廼 膽i峄乽 ti岷縯
lz
13:03
lul zake
c贸 b谩c n脿o xem testimony c峄 Mark k 岷?
13:08
l芒u k l锚n telegram m峄 ra v脿i k unread :))
13:17
em th岷 fira code c贸 ch峄 r kh贸 膽峄峜
TT
15:09
Thinh Tran
fira kh么ng x脿i v峄沬 alacritty 膽瓢峄
15:10
x脿i Hack ngon h啤n
r
15:10
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
/me source sans pro, source serif pro, source code pro, source hans sans, source hans serif = ]]]
TT
15:11
Thinh Tran
font b矛nh th瓢峄漬g 膽峄 x脿i cho app th矛 roboto
r
15:11
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
In reply to this message
Th岷眓g n脿y h峄 anh: https://github.com/source-foundry/Hack
TT
15:11
Thinh Tran
c貌n font mono cho code, terminal th矛 x脿i hack
15:11
oh
MH
15:16
MrTux Hdb
ti岷縩g ta c峄 Hack l峄焟 l岷痬
l
15:56
l4rzy
:<
x脿i inconsolata
17:08
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
Ti岷縩g Ta c峄 inconsolata c农ng l峄焟 n峄憈 :3
l
17:08
l4rzy
In reply to this message
ai b岷 th岷?
17:10
h峄搃 tr瓢峄沜 t峄焟 th岷璽, c啤 m脿 sau b岷 c岷璸 nh岷璽 2017 r峄搃 nh矛n ok r
r
17:11
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
consolas 膽锚 = ]]]
l
17:14
l4rzy
In reply to this message
17:15
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
T脿i nh峄 b锚n arch n贸 nhing nh瓢 sh!t
l
17:16
l4rzy
岷穋 c农ng v岷瓂 m脿 :?
TT
20:07
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
20:08
Gitlab CI, ch岷 shared runner th矛 b矛nh th瓢峄漬g, ch岷 runner ri锚ng tr锚n cloud th矛 out of memory. ~~
TT
20:09
Thinh Tran
Runner ch岷痗 set limit mem th岷 qu谩
20:09
TT
20:10
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
In reply to this message
馃憤 thanks anh, 膽峄 em m貌 ch峄 c岷 h矛nh l岷
20:12
In reply to this message
C谩i n脿y m矛nh c岷 h矛nh 峄 膽芒u v岷瓂 anh 啤i, c贸 ph岷 l脿 /etc/gitlab-runner/config.toml kh么ng 岷?
TT
20:13
Thinh Tran
Runner b岷 ch岷 tr锚n docker hay kube?
20:14
C岷 h矛nh runner m矛nh nh峄 c贸 th峄 ch峄塶h l煤c t岷 runner lu么n 膽贸
TT
20:43
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
In reply to this message
Docker 谩, 媒 l脿 l煤c t岷 runner c农ng c岷 h矛nh h岷縯 r峄搃, nh瓢ng 膽ang g岷穚 v岷 膽猫 v峄 "out of memory" l煤c c脿i th瓢 vi峄噉 膽峄 ch岷 code. N锚n mu峄憂 t矛m c谩ch setup ch峄 膽贸.
22:26
qu谩 膽啤n gi岷
?
23:12
馃惂鈩
MH
23:22
MrTux Hdb
Runner 膽啤n 脿 =))
23:23
/me ch岷 docker machine runner
23:23
cho n贸 t峄憂 k茅m
23:23
m峄梚 job m峄檛 instance
TT
23:49
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
In reply to this message
C岷 啤n anh nhi峄乽. 馃槂
14 April 2018
F
00:45
F奴jin
#
#linux #bsd #windows #mac #news 14.04.2018 00:45:17
Khoa Nguyen invited Khoa Nguyen
16 April 2018
00:29
鈥屸屸
00:29
pacman -Syu sau 2 n膬m
00:29
00:30
Th岷 ho岷 r峄搃
P
00:31
Ph煤
HD
10:34
Hoang Do Viet
m岷 anh cho em h峄廼, em 膽ang ch岷 glusterfs Type: Distributed-Replicate 2x2, c贸 command n脿o check 膽瓢峄 c岷穚 brick n脿o 膽ang distribute v脿 c岷穚 brick n脿o 膽ang replicate kh么ng 岷
TH
10:58
T岷 Hi岷縰
In reply to this message
gluster volume info
MH
16:14
MrTux Hdb
@kyanh con ES c峄 em 膽ang ng谩p ng谩p
16:14
v矛 膽岷﹜ nhi峄乽 logs qu谩
16:14
gi峄 膽岷璸 ti峄乶 cho to l锚n th么i 脿?
KN
16:15
Khoa Nguyen
ng谩p v矛 thi岷縰 mem, cpu, hay io?
MH
16:15
MrTux Hdb
c岷 mem l岷玭 cpu =))
16:15
膽岷﹜ nhi峄乽 n贸 index kh么ng k峄媝
KN
16:16
Khoa Nguyen
c贸 g矛 膽贸 sai sai, index v脿o m脿 h岷縯 c岷 mem l岷玭 CPU
16:17
th矛 l煤c query ch岷痗 l膬n 膽霉ng qu谩
16:18
segment merge c农ng t峄憂 nhi峄乽 cpu, 膽ang 膽峄 bao l芒u?
MH
16:22
MrTux Hdb
In reply to this message
yep, n贸 膽ang l膬n 膽霉ng ra m峄梚 khi query trong LogTrail
16:22
m峄沬 膽岷璸 ti峄乶 cho to l锚n g岷 膽么i c岷 h矛nh r峄搃
16:22
KN
16:23
Khoa Nguyen
ngh峄媍h tunning n贸 m峄沬 vui, 膽岷璸 ti峄乶. n贸i l脿m g矛 :))
HH
16:23
Hi岷縰 Hu峄硁h
ti峄乶-is-king ahihi
KN
16:23
Khoa Nguyen
ng脿y x瓢a 峄 sentifi th谩nh @duydo 膽峄 cho m矛nh ngh峄媍h 膽谩m cluster internal
16:24
data c脿ng ng脿y c脿ng nhi峄乽, l岷 ko cho t膬ng ti峄乶
16:24
16:25
cu峄慽 c霉ng ph岷 ch啤i t峄沬 circuit breaker, b贸p c峄 m岷 th岷眓g query t峄憂 mem
16:25
t霉y usecase, n岷縰 l脿 log th矛 c农ng ko c岷 ph岷 refresh nhanh qu谩 膽芒u
16:26
analyze mem usage c峄 es, ph芒n ph峄慽 cho ph霉 h峄
?
16:27
馃惂鈩
In reply to this message
kh煤c n脿y 膽峄 trong code hay c岷 h矛nh es nh峄 a?
KN
16:27
Khoa Nguyen
trong es
16:28
ko th么i h岷縯 mem n贸 crash node
MH
16:28
MrTux Hdb
In reply to this message
tuning ki峄僽 sao gi峄?
16:28
ch峄 c贸 delay vi峄嘽 膽岷﹜ v么 th么i
KN
16:29
Khoa Nguyen
n岷縰 l脿 log th矛 c谩i d峄 nh岷 l脿 ch峄塶h refesh t膬ng l锚n
MH
16:29
MrTux Hdb
In reply to this message
n脿 nh瓢 n脿o ta
KN
16:29
Khoa Nguyen
-> gi岷 segment merge
o
16:29
o NhamLH
default 1s n贸 refresh 1 l岷
16:29
/me 膽ang 膽峄 1min
16:29
ch岷痗 t膬ng l锚n 5min lu么n, log 膽芒u c岷 refresh realtime l脿m g矛 :D
MH
16:29
MrTux Hdb
/me ng啤 ng谩c
KN
16:30
Khoa Nguyen
hoy l脿m nh瓢 Nh芒m ch峄 膽i, t膬ng l锚n 5 ph煤t
16:30
r峄搃 t铆nh ti岷縫 :D
16:30
xong r峄搃 膽峄峜 doc, m岷 c谩i 膽岷 c贸 s岷祅 m脿
o
16:31
o NhamLH
c貌n log nhi峄乽 qu谩 th矛 d峄眓g kafka tr瓢峄沜, l岷 logstash pull v峄 膽岷﹜ t峄 t峄 v脿o ES ?
16:31
:D
MH
16:31
MrTux Hdb
btw, l脿m sao bi岷縯 n贸 膽ang index kh么ng 膽瓢峄 nh峄? (h峄廼 膽峄 ki峄僲 tra cho ch岷痗)
KN
16:31
Khoa Nguyen
膽岷縨 s峄 l瓢峄g doc
MH
16:31
MrTux Hdb
In reply to this message
th矛 膽岷 l脿 delay c貌n g矛
KN
16:34
Khoa Nguyen
膽岷 l脿 delay nh瓢ng ko ph岷 l脿 c谩ch
16:34
2 c谩i d峄 nh岷 l脿 bulk request v峄沬 ch峄塶h refresh
16:35
bulk bao nhi锚u th矛 ph岷 t峄 t矛m th么i
17:41
銈忋仧銇
AX
A X 15.04.2018 23:07:47
F
17:43
F奴jin
HL
20:28
H貌a L锚
A @vuongkhoa tr么i d岷 膽芒u gi峄 m峄沬 thay xu岷 hi峄噉 l岷 v岷瓂 馃ぃ
KN
20:34
Khoa Nguyen
@HoaLQ nh脿 anh 膽峄﹖ c谩p b峄痑 gi峄 馃榿
17 April 2018
s
11:22
sfy Duy
B锚n Krom 膽ang tuy峄僴 DevOps c贸 anh em n脿o h峄﹏g th煤 kh么ng :D
MH
11:23
MrTux Hdb
to ti峄乶 kh么ng anh :))
KN
11:23
Khoa Nguyen
krom l脿 b锚n n脿o nh峄
11:23
nghe l岷 ho岷痗
11:24
In reply to this message
C贸 ch峄 em :))), l脿m g矛 c贸 free lunch :D
11:25
In reply to this message
X锚 ra 膽峄 anh c岷 hi峄乶 t脿i coi :D
MH
11:25
MrTux Hdb
Up to 2k$ th矛 ngh峄 =))
KN
11:25
Khoa Nguyen
hi峄乶 t脿i m脿 anh l脿m nh瓢 c谩 nh峄
MH
11:25
MrTux Hdb
11:26
requirements 膽啤n gi岷 vo茫i
11:26
kh么ng th岷 requirement CI/CD g矛
11:26
膽铆ch th峄 l脿 sysad r峄搃 :D
s
11:26
sfy Duy
In reply to this message
market range th么i em, c貌n c贸 secret range n峄痑 =))
11:27
In reply to this message
JOB TITLE: SENIOR DEVOPS / SYSADMIN =))))
MH
11:27
MrTux Hdb
l脿 鈥渦p TO鈥 t峄沬 bao nhi锚u 岷
KN
11:27
Khoa Nguyen
m岷 么ng n脿y dev m脿, l脿m g矛 bi岷縯 vi岷縯 jd devops
11:27
t贸m l岷 膽峄峜 jd hi峄僽 dz么 l脿m c谩i g矛 l脿 膽c r峄搃
MH
11:27
MrTux Hdb
/me c农ng kh么ng bi岷縯 DevOps l脿 l脿m g矛, ch岷痗 l脿 culi c么ng ngh峄 cao th么i
s
11:28
sfy Duy
B锚n anh hi峄噉 t岷 膽ang thi岷縰 c谩i g矛 th矛 tuy峄僴 c谩i 膽贸 th么i k c贸 膽ao to b煤a l峄沶 g矛 膽芒u :D
KN
11:28
Khoa Nguyen
ci/cd c农ng l脿 tools m脿 th么i
11:29
m岷 c谩i tool th矛 h峄峜 nhanh kh么ng
s
11:29
sfy Duy
V脿o l脿m r峄搃 th矛 anh em mu峄憂 ops, devs ki峄僽 g矛 l脿m. Quan tr峄峮g system stable, scale m瓢峄 l脿 ngon :D
11:30
Hi峄噉 t岷 dev ki锚m lu么n ops cho n锚n h啤i v岷璽 v茫
11:30
膼岷縩 l煤c ph岷 t谩ch ra r峄搃
KN
11:32
Khoa Nguyen
congrats 馃榿
o
11:32
o NhamLH
tuy峄僴 a Khoa v么 v峄峜 ES ti岷縫 膽i a
11:32
: ))
s
11:33
sfy Duy
K锚u Khoa v峄 m脿 h茅t gi谩 cao qu谩, tr岷 k n峄昳 馃槶
MH
11:33
MrTux Hdb
In reply to this message
nh瓢ng ng瓢峄漣 ta c贸 ph岷 tuy峄僴 ng瓢峄漣 v峄 h峄峜 膽芒u
11:33
m脿 h峄峜 th矛 c农ng m岷 th峄漣 gian
Q
11:33
Qu膬ng Kafka
膽茫 forward qua devops jobs channel :D
MH
11:34
MrTux Hdb
/me th岷 c贸 thanh ni锚n master any programming language trong 3 th谩ng
s
11:34
sfy Duy
K c岷 tools g矛 hi峄噉 膽岷 gh锚 g峄沵 膽芒u anh em, ch峄 bi岷縯 bash c贸 khi l脿m v岷玭 ngon nh瓢 th瓢峄漬g :D
MH
11:34
MrTux Hdb
nghe xong trym 膽岷璸 ch芒n run
s
11:34
sfy Duy
In reply to this message
11:34
Thanks em 鉂わ笍
KV
11:34
Khoa Vu
l瓢啤ng DevOps ngon qu谩, c峄 g岷痭g h峄峜 ti岷縫 thoai 馃槃
MH
11:35
MrTux Hdb
In reply to this message
tools th矛 n贸 ph岷 fit theo case c峄 m矛nh th么i anh :D
s
11:35
sfy Duy
In reply to this message
N岷縰 b岷 膽贸 c贸 backgroud v峄 programming language, core concepts, compilers...th矛 c贸 th峄 膽贸 em :D
MH
11:36
MrTux Hdb
th么i c峄 bi岷縯 ng瓢峄漣 ta ch茅m th岷 =]]
11:36
/me k锚u 峄檖 峄檖
KN
11:36
Khoa Nguyen
In reply to this message
媒 a n贸i devops kh么ng ph岷 ch峄 l脿 ci/cd v脿 tools
MH
11:37
MrTux Hdb
anh l岷 l么i 膽峄媙h ngh末a ra th岷 em s峄
s
11:37
sfy Duy
Ki峄僽 nh瓢 b岷 岷 hi峄僽 t瓢峄漬g t岷璶 chuy峄噉 g矛 x岷 ra b锚n d瓢峄沬 khi click chu峄檛 v脿o c谩i shortcut hay ch岷 c谩i command line g矛 膽贸 :D
MH
11:37
MrTux Hdb
devops l脿 v膬n ho谩 c啤 m脿
11:37
ch岷 ph岷 job title
KN
11:37
Khoa Nguyen
In reply to this message
ph岷 on the same page, 膽ang n贸i theo 媒 n脿o
MH
11:37
MrTux Hdb
ch岷 ph岷 tools hay ci/cd
11:38
th岷 n锚n anh ph岷 devops kh么ng ph岷 l脿 2 c谩i kia
11:38
th矛 膽瓢啤ng nhi锚n n贸 c贸 ph岷 qu谩i 膽芒u =))
KN
11:39
Khoa Nguyen
anh 膽芒u c贸 tranh lu岷璶 v峄沬 em v峄 膽峄媙h ngh末a devops 膽芒u
11:39
g煤c 膽岷
o
11:39
o NhamLH
g峄峣 l脿 team platform 膽i cho kh峄廼 c茫i nhau :P
11:39
v峄 build + stablize platform
KN
11:40
Khoa Nguyen
膽ang n贸i th锚m v峄 c谩i jd c峄 krom
11:41
ghi l脿 devops/sysadmin cho d峄 tuy峄僴 v矛 膽a s峄 d霉ng l岷玭 l峄檔 2 kh谩i ni峄噈 n脿y
11:42
c貌n b岷 sao kh么ng c贸 ci/cd l岷 膽峄 job title l脿 devops
s
11:42
sfy Duy
c贸p nh岷穞 m峄梚 anh em m峄檛 t铆 : devops = culture + practices + tools
KN
11:42
Khoa Nguyen
anh m峄沬 c貌m l脿 devops ko ch峄 l脿 tools hay ci/cd
11:42
v岷瓂 th么i 馃榿
s
11:43
sfy Duy
M脿 c贸 nhi峄乽 m么 h矛nh cho devops 脿 anh 啤i, m脿 m么 h矛nh g矛 膽i ch膬ng n峄痑 c农ng xoay quanh chuy峄噉 development v峄沬 operations th么i m脿
KN
11:44
Khoa Nguyen
gi峄 n贸 c貌n 膽岷 ra DevSecOps
s
11:44
sfy Duy
c贸 nhi峄乽 n啤i n贸 c贸 c岷 QA, security team invoved 膽岷 ra th锚m DevSecOps :D
11:44
膼岷
KN
11:45
Khoa Nguyen
DevOps l脿 ph岷 c贸 feedback loop
11:46
ko c贸 feedback loop th矛 ch瓢a g峄峣 l脿 devops, d霉 l脿 tool hay paractices g矛
MH
11:47
MrTux Hdb
In reply to this message
v矛 膽啤n gi岷 l脿 n岷縰 n贸 kh么ng ghi 膽啤n gi岷 l脿 h峄 kh么ng/ch瓢a quan t芒m 膽岷縩 devops culture th么i
11:48
=> ch瓢a c贸 r玫 r脿ng tr谩ch nhi峄噈 c峄 c谩i v峄 tr铆 kia trong cty
o
11:48
o NhamLH
startup m脿 @MrTux :P
MH
11:48
MrTux Hdb
v岷 膽峄 ch岷 ph岷 startup hay kh么ng
11:49
ch峄 d峄盿 v脿o m峄檛 nh岷璶 x茅t r峄搃 膽瓢峄 n芒ng quan 膽i峄僲 l脿 DevOps kh么ng ph岷 tools hay CI/CD r峄搃 feedback loop
11:49
ch岷 ph岷 l脿 n芒ng quan 膽i峄僲 r峄搃 sao :D
11:51
Tux ch峄 quan t芒m ti峄乶 铆t nhi峄乽 th么i m脿 ae c茫i v峄沬 n贸 chi cho m峄噒 l岷 b峄 h岷痭 troll
11:51
11:52
Krom th矛 tuy峄僴 ops bi岷縯 dev 瓢u ti锚n ng瓢峄漣 bi岷縯 ch啤i guitar acoustic. H岷縯. @duydo ghi v岷瓂 th么i em
11:53
馃槀
MH
11:53
MrTux Hdb
In reply to this message
s
12:07
sfy Duy
In reply to this message
12:07
Nay c贸 b岷 膽em 膽脿n tranh v脿o ch啤i n峄痑 anh
12:07
S岷痯 l岷璸 Krom band =)))
KN
12:08
Khoa Nguyen
C贸 ku 膼峄ヽ ch啤i 膽c 膽c t铆
12:08
C貌n l岷 to脿n g脿
s
12:08
sfy Duy
B脿 con 膽ang h峄峜 m脿 =)))
KN
12:08
Khoa Nguyen
s
12:08
sfy Duy
quan tr峄峮g l脿 c谩i th岷 th谩i 馃ぃ
KN
12:11
Khoa Nguyen
In reply to this message
Kaka, vui th么i em
s
12:11
sfy Duy
T煤m l岷 l脿 anh em c贸 h峄﹏g th煤 膽岷縩 v峄 tr铆 c貌n 膽ang tranh c茫i n脿y th矛 h煤 em nha 馃槈
MH
12:12
MrTux Hdb
@duydo v芒ng anh
12:12
@NhamLH k矛a =]]
o
12:12
o NhamLH
+5 years exp
MH
12:12
MrTux Hdb
v脿o l脿m lead 膽i
o
12:12
o NhamLH
kh贸c m峄檛 d貌ng s么ng 馃槩
MH
12:12
MrTux Hdb
sao tao c貌n l脿m l铆nh
12:12
/me xo猫 tay 膽岷縨 s峄 n膬m kinh nghi峄噈
KN
12:12
Khoa Nguyen
X峄漣, s峄 n膬m cho tr岷 gi谩 tho岷 m谩i
12:12
Lo g矛
o
12:13
o NhamLH
馃槀
MH
12:13
MrTux Hdb
ngh末 l脿 HR ghi s峄 n膬m
12:13
l脿 膽峄 cho m岷 膽峄搉g ch铆 y岷縰 sl nh瓢 @NhamLH run l脿 ch铆nh
12:13
=))
s
12:15
sfy Duy
馃槄
12:16
S峄 n膬m kh么ng quan tr峄峮g l岷痬 膽芒u anh em, skills 峄昻 l脿 ok r峄搃 :D
12:16
Cty c貌n 膽ang s啤 khai
12:17
C谩c v峄 tr铆 lead c貌n 膽岷, anh em n脿o h峄﹏g th煤 th矛 v脿o th么i 鉂わ笍
12:18
Nh芒m n贸 gh茅 Krom r峄搃 m脿 n贸 ch锚 cty g矛 k么 c贸 ch么 g峄璱 xe th矛 l脿m sao n贸 pass 膽瓢峄 v貌ng g峄璱 xe 膽贸 @duydo :))
KN
12:18
Khoa Nguyen
=)))
12:18
Th么i xong
12:19
a KA c貌n 膽峄 t峄 gi峄沬 thi峄噓 krom 膽i
12:21
Th么i ai th铆ch th矛 nh铆ch ch峄 :)
s
12:22
sfy Duy
In reply to this message
S岷痯 chuy峄僴 vp anh 啤i
12:22
膼ang t矛m ch峄 b峄 h啤n 膽峄 cho 30 m岷g
12:23
Vip :)) ch峄 n脿o g岷 膽o 膽o qu谩n l脿 膽瓢峄 a hay gh茅 膽贸 膬n chi峄乽 haha
s
12:24
sfy Duy
Ch峄 hi峄噉 t岷 si锚u g岷 lu么n 膽贸 a =))
12:25
E b岷痶 ch瓢峄沜 m岷 cty startup t峄 ch峄ヽ meetup 膽i v铆 d峄 acoustic f么undatin r峄搃 d峄 m岷 b岷 qua th膬m cty ch峄 Krom l脿 th岷眓g n脿o 膽芒u ai bi岷縯 m脿 apply haha
12:25
s
12:26
sfy Duy
M脿 ae qua Krom c贸 l峄 th岷 l脿 code ra 膽瓢峄 c岷 nh脿, xe...v脿 em 煤t =))
KN
12:26
Khoa Nguyen
E h猫m
12:26
C贸 c啤 h峄檌 膽i M峄 n峄痑
s
12:26
sfy Duy
In reply to this message
huhu, 膽ang l脿m v峄 n脿y anh 啤i. 膼煤ng l脿 n贸i KROM l脿 kh么ng ai bi岷縯 n贸 l脿 c谩i qua铆 qu峄 g矛 =))
12:27
Ch峄 c贸 anh K峄 Anh v峄沬 Khoa bi岷縯 =))
12:27
Kho岷g 17.5 c贸 c谩i meetup e r峄 band c峄 em t峄沬 l脿m networking nh茅. Stealth mode th么ng tin ch瓢a c峄 th峄 膽峄 public nh瓢ng hy v峄峮g cao th峄 t峄沬 th膬m
s
12:28
sfy Duy
In reply to this message
Ok anh, c贸 g矛 cho e th么ng tin c峄 th峄 v峄沬 nha.
12:28
B峄痑 c贸 th岷眓g b锚n 岷 n贸 l脿m cho Elastic k锚u l脿m meetup Elasticsearch 峄 S脿i G貌n n贸 qua h峄 tr峄
12:28
M脿 l瓢峄漣 qu谩
12:29
K t峄 ch峄ヽ 馃檲
12:37
Th么i dzj峄峵 bb b脿 con
Thanh B霉i invited Thanh B霉i
l
13:02
l4rzy
In reply to this message
ch脿o anh
d岷 n脿y kho岷 kh么ng anh?
TB
13:02
Thanh B霉i
In reply to this message
@l4rey ai v岷瓂 nh峄 :D
l
13:05
l4rzy
脿 em fan h芒m m峄 anh th么i :D
KN
13:06
Khoa Nguyen
馃槅
13:39
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
sau 1 ngh矛n n膬m cu峄慽 c霉ng em c农ng b岷璽 膽瓢峄 telegram tr锚n arch l锚n :3
MH
13:43
MrTux Hdb
In reply to this message
:P
14:15
銈忋仧銇
HD
14:16
Hoang Do Viet
m岷 anh cho em h峄廼, em compile nginx v峄沬 mod secure c贸 add th锚m c谩c rule c峄 t峄 owasp n峄痑. Khi ch岷 v峄沬 l瓢峄g traffic cao th矛 nginx ng峄憂 ram, kh么ng nh岷 ram ra, process nginx b峄 膽峄﹏g ph岷 restart nginx l岷 m峄沬 ch岷. C贸 anh n脿o b峄 tr瓢峄漬g h峄 n脿y r峄搃 cho em h瓢峄沶g gi岷 quy岷縯 v峄沬 岷
14:16
em c岷 啤n
Y
14:36
You know me
c谩c b谩c cho em h峄廼 h峄搃 tr瓢峄沜 c谩c b谩c c贸 th岷 lu岷璶 nh煤ng script 膽峄 g玫 latex
14:36
峄 tr锚n web 岷
14:37
cho em xin l岷 c谩i t锚n v峄沬 岷
NV
14:37
Nh芒n V农
ping @l4rey
l
14:38
l4rzy
In reply to this message
em bi岷縯 m峄 g矛 膽芒u
14:39
脿 c谩i n脿y
Y
14:40
You know me
em c岷 啤n b谩c
MH
15:38
MrTux Hdb
btw, 膽岷璸 ti峄乶 con ES
15:38
gi峄 search 岷 岷 =))
15:38
gi岷 refresh rate xu峄憂g cho 膽峄 t峄檌 con ES
15:39
thanks @vuongkhoa
b鈩
15:39
buom 鈩
ch煤c m峄玭g @MrTux
KN
15:39
Khoa Nguyen
馃榿m岷 v峄 tunning n脿y anh to脿n l贸m @duydo
MH
15:39
MrTux Hdb
/me v峄﹖ HA 膽i
15:40
膽岷璸 ti峄乶 l锚n th脿nh x2 c岷 h矛nh =))
?
15:40
馃惂鈩
c贸 ti峄乶 l脿m 膽c t岷 c岷 =))
KN
15:40
Khoa Nguyen
welldone
MH
15:41
MrTux Hdb
nh瓢ng refresh interval
15:41
heavy write
15:42
ch峄塶h cao l锚n ch煤t n贸 kh谩c ngay
15:42
/me 膽i 膽峄峜 pipelines
?
21:31
馃惂鈩
[Rico-Private] Transport

e c贸 c谩i chu峄慽 nh瓢 n脿y vi岷縯 regex python sao cho n贸 b峄 ho岷穋 replace
[]

vs
space

th脿nh
-

膽c nh峄?
21:31
m峄 m茫i ch瓢a ra
21:31
:3
MH
21:33
MrTux Hdb
l脿m c谩i regex + group
21:33
r峄搃 sub
Nguy峄卬 Ho脿ng invited Nguy峄卬 Ho脿ng
18 April 2018
TT
00:32
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
Build Your Own Cloud with Kubernetes and Some Raspberry Pi
https://blog.sicara.com/build-own-cloud-kubernetes-raspberry-pi-9e5a98741b49
TH
00:33
T岷 Hi岷縰
00:34
Run your production on t2 micro
00:34
:shame:
00:35
Cc ai 膽贸
00:35
N
11:35
N峄
cho h峄廼
11:35
c贸 1 gi岷 ph谩p n脿o thay th岷 v脿 nh岷 h啤n Zabbix ko nh峄 :D
o
11:38
o NhamLH
11:38
n脿
11:38
x峄媙 hem
TH
11:38
T岷 Hi岷縰
hem
P
11:38
Ph煤
hem
TH
11:40
T岷 Hi岷縰
Kh么ng centralized
o
11:40
o NhamLH
"nh岷 h啤n zabbix"
11:40
c脿i v么 b岷璽 browser l锚n x脿i li峄乶
11:41
c贸 ai n贸i l脿 centralized 膽芒u =))
11:41
zabbix nh岷 nh岷 r霉i
11:41
c谩c b岷 0 ki岷縨 c谩i g矛 nh岷 h啤n n贸 膽瓢峄 膽芒u :D
C
11:46
Cooly
Krom l脿m v峄 c谩i g矛?
o
11:47
o NhamLH
:O
11:47
@Co0oly l脿m x铆p m脿 h峄廼 job l铆nh chi
11:48
膽峄 c啤 h峄檌 cho ae kh谩c 膽i :))
C
11:48
Cooly
H峄廼 Krom ch峄 c贸 h峄廼 job 膽芒u :3
11:48
V峄沬 job c贸 $ th矛 l脿m thoai, cu li m脿
KV
11:50
Khoa Vu
C
11:52
Cooly
Th岷 website kromlab ch瓢a c贸 g矛
11:54
l瓢啤ng t峄慽 thi峄僽 $2k nh茅
11:54
11:54
v脿 ph岷 c贸 b茫i g峄璱 xe
11:54
cty kh么ng c贸 ch峄 g峄璱 xe k峄 l岷痬 :D
s
11:54
sfy Duy
C贸 anh :D
11:54
B茫i g峄璱 xe c贸 m脿
11:54
cty h峄 tr峄 lu么n r霉i :D
11:55
ok v岷瓂 nh峄 ghi v脿o JD c峄 em: c贸 ch峄 g峄璱 xe :D
11:55
gi峄 膽i apply ch峄 n脿o a to脿n ra b茫i xe coi tr瓢峄沜
s
11:55
sfy Duy
11:55
v铆 d峄 ph岷 膽岷筽 v岷
11:55
11:56
s
11:56
sfy Duy
In reply to this message
馃檲
11:56
e ch峄 c岷 l脿m c茫i b茫i v岷瓂 l脿 ae n贸 ghi峄乶 ngay hahah
11:56
v铆 d峄 c贸 th峄 l脿m v膬n ph貌ng 峄 th岷 膽i峄乶 ch岷硁g h岷 hahaha
11:57
l岷 xanh v峄玜 r峄搃 ch岷 m谩u m峄檛 ch煤 full stack v矛 n贸 qua th岷 膽i峄乶 ch峄 l脿m 膽岷筽 :D
11:57
p贸 tay
KV
11:58
Khoa Vu
thank admin, nh峄 link tr锚n m貌 ra 膽c repo c峄 bac Duy Do 馃槃
s
11:59
sfy Duy
In reply to this message
s岷祅 ti峄噉 pr th锚m c谩i d峄媍h v峄 http://duydo.me/services/
11:59
馃ぃ
11:59
In reply to this message
Dev gi峄 ch岷 c岷 膬n no m岷穋 岷 n峄痑 r峄搃 anh, gi峄 ph岷 NGON v脿 膼岷窹 =))
12:00
n岷縰 l脿 hacker b岷 th峄 t矛m pass lauxanh c峄 b谩c 岷 tr锚n 膽贸 lu么n
12:00
m岷筼 l脿 b峄 b峄泃 v脿i ch峄 膽i, :D
KV
12:00
Khoa Vu
hehe
12:01
oh 膽峄 a l脿m serivice "tunning ES system consulted by Duydo" m峄沬 膽瓢峄 :D

how about this @duydo http://blog.archlinuxvn.org/service/tunning-ES-cluster-consulted-by-Duy-Do/ ?
12:01
KN
12:02
Khoa Nguyen
A Duy ng瓢峄漣 ta h峄廼 th矛 ko ch峄
12:03
Gi峄 gi峄沬 thi峄噓 d峄媍h v峄
12:03
馃槶
KN
12:03
Khoa Nguyen
膼峄 ngh峄 admin 膽u峄昳, t峄檌 qu岷g c谩o
12:03
ok 膽峄 a kick @vuongkhoa c谩i t峄檌 qu岷g c谩o cho @duydo =))
KN
12:03
Khoa Nguyen
12:04
haha th么i chu峄搉 膽茫, 膽i vi岷縯 email 膽芒y qu谩 膽u峄慽 bb b脿 con :D
o
12:06
o NhamLH
a @kyanh l脿m leak CV member em ban 24 gi峄 nha m峄峣 ng瓢峄漣
12:07
ai c贸 g矛 c岷 li锚n h峄 anh @kyanh th矛 pm ri锚ng gi煤p em
12:07
馃槀
MH
12:27
MrTux Hdb
@NhamLH c贸 ch峄 g峄璱 xe n脿y
12:27
m脿 n贸 ch锚 anh @kyanh
12:27
l脿m con em m岷 ti峄乶 b峄塵 c岷 n膬m =))
12:30
a b岷 n贸 膽峄玭g apply v么 ch峄 em 膽贸
12:30
lolz =))
r
12:32
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
In reply to this message
馃槷
N
12:42
N峄
In reply to this message
L脿 sao
12:42
l脿 n贸 ko ch啤i 膽c v峄沬 nhi峄乽 server h岷 =))
MH
13:40
MrTux Hdb
In reply to this message
em h岷璶 anh
13:40
/me v峄 k峄 cho con 峄 nh脿 l脿 b谩c K峄 Anh l岷 m岷 ti峄乶 b峄塵 c峄 con
13:46
may cho em n贸 ch瓢a bi岷縯 n贸i, n贸 bi岷縯 n贸 b岷 em "膽谩ng 膽峄漣"
13:46
l
19:48
l4rzy
In reply to this message
岷穋 脿 :))
l
20:32
lzd Dzung
Co ban nao muon lam DevOps o Dubai ko
20:32
20:32
4 companies
o
20:39
o NhamLH
qua l脿m head hunter r峄搃 h岷 a 馃槀
MH
20:48
MrTux Hdb
In reply to this message
chi ph铆 s峄憂g 峄 膽贸 cao l岷痬
20:48
huehuehue
N
22:03
N峄
cho H峄廼
22:03
n岷縰 VPN client t岷 100 m谩y
22:03
th矛 c岷 h矛nh nhi锚u l脿 膽峄
22:04
鉂わ笍
22:04
v脿 VPN c贸 Load Balancing 膽c ko
22:04
:D
22:04
ch峄 y岷縰 card m岷g th么i, cpu 4 nh芒n l脿 ph脿 ph脿
F
22:05
F奴jin
2 cores 3 GB RAM 10 Gbps real
N
22:05
N峄
VPN c贸 load balancing 膽c kh么ng anh :D
22:05
膽瓢峄
F
22:05
F奴jin
VPN tu峄 lo岷
22:05
lb b岷眓g tay
F
22:05
F奴jin
膼芒u anh
22:05
UDP anycast
22:06
G贸p ph岷 l脿m cho client b峄 膽谩
22:06
T峄 nhi锚n 1 client 1 request 膽i qua 3 c谩i public IP
22:06
Ki峄僽 g矛 client c农ng b峄 膬n ban
N
22:07
N峄
ko
22:07
private vpn
F
22:07
F奴jin
LB private subnet nh瓢ng chung 1 public IP?
N
22:08
N峄
uhm
F
22:08
F奴jin
Th矛 UDP anycast, k岷縯 h峄 t峄 vi岷縯 proxy
N
22:08
N峄
okay
22:09
ch岷痗 em h峄廼 fail-over
N
22:09
N峄
load balancing lun 膽贸 anh
22:09
=))
N
22:09
N峄
em c贸 100 client
22:09
nh瓢ng ko th峄 t峄憂g h岷縯 v脿o 1 server 膽c
22:09
em 膽ang h峄廼 th峄 c贸 c谩i n脿o ki峄僽 loadbalance ko
22:10
t岷 nhi锚n con load balance c峄眂 kh峄廵
22:10
nh瓢ng m脿 nghe c贸 v岷 h啤i t脿o lao
22:10
=))
22:10
l岷 con loadbalance l脿m m岷 con vpn
22:10
ha ha
F
22:10
F奴jin
Em th矛 膽ang d霉ng UDP anycast, ko c贸 con LB lu么n
22:12
In reply to this message
dns round roubin nh茅
22:12
ho岷穋 client setting
22:12
ph铆a client n贸 cho ph茅p ch峄 nhi峄乽 server 膽贸 (openvpn) c貌n m岷 th岷眓g kh谩c a 0 bi岷縯
N
22:13
N峄
22:13
c岷 啤n anh
22:13
c岷 h矛nh n脿y c贸 th峄 push th岷硁g t峄 server cu峄憂g client lu么n
N
22:13
N峄
膽煤ng c谩i em c岷
22:13
gut :D
N
22:15
N峄
1 c芒u h峄廼 n峄痑
22:15
n岷縰 mua VPN enterprise
22:15
th矛 th岷眓g n脿o 膽c
22:15
=))
F
22:15
F奴jin
AnyConnect
N
22:15
N峄
x脿i r峄搃
F
22:16
F奴jin
Enterprise th矛 em nh峄 th岷眓g AnyConnect ti峄噉 d峄g
N
22:16
N峄
uhm
F
22:16
F奴jin
C貌n th岷眓g n脿o n峄痑 th矛 ch峄媢
N
22:16
N峄
nh瓢ng m脿 ko hi峄僽 sao client c峄 n贸 h啤i ch岷璸 ch岷璸
22:16
v峄沬 l岷 n贸 collect th么ng tin c峄 m矛nh
22:17
qua ironport
F
22:17
F奴jin
Uhm
22:17
Enterprise n贸 thu th岷璸 l岷 h岷縯
22:17
Ki峄僽 n岷痬 audit ng瓢峄漣 d霉ng l脿m g矛
o
22:18
o NhamLH
qu岷 roundrobin DNS cho m岷 con vpn nh瓢 aKA n贸i l脿 膽岷筽 r峄搃
N
22:19
N峄
v岷瓂 l脿 client tr峄 th岷眓g v峄 VPN
22:19
VPN qua gateway
22:19
Client -> VPN -> Gateway
o
22:20
o NhamLH
膽峄 l脿m g矛 nh峄
N
22:20
N峄
v矛 膽瓢峄漬g Client -> Gateway -> VPN -> Gateway -> Internet th矛 qu谩 sida
22:20
:))
22:33
any alternative for openvpn 馃槩
19 April 2018
l
05:31
lzd Dzung
In reply to this message
Cu email hoi ban Will do. Duoc cai la Tax free.
05:31
Deal luong cover cai muc Sing Dubai la duoc
F
07:44
F奴jin
In reply to this message
峄 em nh峄 t峄 膽岷 n膬m nay b锚n Dubai c贸 膽谩nh thu岷 r峄搃 m脿
l
07:48
lzd Dzung
In reply to this message
E cu hoi Will do. No noi ko thue, co the la no Tax cho Engineer. A ko co nghien cuu Dubai, nen ko ro. Chi nghe lai
F
07:48
F奴jin
Okay anh
l
08:22
lzd Dzung
Even in KL, Numbeo website say 9600RM. But I can live less than that a lot. Like 5000RM only
HD
09:05
Hoang Do Viet
m岷 anh cho em h峄廼, em 膽ang ch岷 mariadb multi master, c贸 1 server 膽ang ch岷 zabbix, em c贸 config tr锚n con 膽贸 th么ng s峄 binlog-ignore-db 膽峄 kh么ng 膽峄搉g b峄 database zabbix nh瓢ng v岷玭 th岷 n贸 膽峄搉g b峄 qua c谩c multi master kh谩c, em c贸 c岷 config th锚m g矛 kh么ng 岷, em c岷 啤n
Q
09:17
Qu膬ng Kafka
In reply to this message
restart, n岷縰 zabbix 膽茫 c贸 b锚n slave th矛 th峄 create table trong db zabbix xong qua con kia ki峄僲 tra, n岷縰 ko replicate qua th矛 drop db b锚n kia 膽c
MH
09:19
MrTux Hdb
In reply to this message
F5
HD
09:25
Hoang Do Viet
In reply to this message
em c贸 restart r峄搃 lu么n m脿 v岷玭 b峄 replicate qua
Q
09:25
Qu膬ng Kafka
In reply to this message
v岷瓂 t岷 th峄 table r峄搃 ki峄僲 tra b锚n server c貌n l岷, n贸 repl tr瓢峄沜 khi em ignore th矛 sao?
UD
09:26
Uc Dang
zabbix db ki峄僽 isam hay innodb ? galera h矛nh nh瓢 ko rep isam
HD
09:28
Hoang Do Viet
em c贸 t岷 1 database r峄梟g 膽峄 test lu么n
09:29
c农ng b峄 replicate qua multi master kh谩c
MH
09:29
MrTux Hdb
TH
09:31
T岷 Hi岷縰
Ch岷痗 ch瓢a restart h岷縯
09:31
HD
09:31
Hoang Do Viet
In reply to this message
Engine innodb
09:31
In reply to this message
ch峄 m峄沬 restart nh峄痭g server n脿o c贸 c岷 h矛nh inlog-ignore-db th么i 脿
Q
09:32
Qu膬ng Kafka
In reply to this message
c贸 ignore c谩i n脿y lu么n ko m脿 test?
HD
09:34
Hoang Do Viet
In reply to this message
d岷 c贸 anh
UD
09:34
Uc Dang
th峄 insert 1 row v脿o coi n贸 c贸 rep qua ko ?
HD
09:34
Hoang Do Viet
In reply to this message
v芒ng
10:53
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
em c贸 m峄檛 con web nh峄 nh峄 (django). mu峄憂 c贸 c谩i web interface 膽峄 monitor log. th矛 n锚n d霉ng c谩i g矛 nh峄 nh岷 岷 ?
N
10:53
N峄
Seashell
10:54
vi岷縯 1 膽o岷 bash nh峄 1 ng脿y kill serve l岷 1 l岷 g峄焛 mail cho m矛nh link
10:54
:))
F
10:55
FlyingChicken
vi岷縯 c谩i flask app nh峄 nh峄 ch岷痗 c农ng ok
10:55
t岷 < 100 lines
10:55
search th矛 c贸 c谩i n脿y: https://github.com/fireantology/django-logtailer
10:55
c啤 m脿 ch瓢a d霉ng bao gi峄 =))
10:58
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
handle ch铆nh l脿 celery log th么i ch峄 django l峄梚 th矛 n贸 c农ng g峄璱 mail r峄搃 -> c谩i seashell c贸 v岷 ngon 膽峄 em th峄.
10:59
d霉ng ELK ngon m脿 c啤 to qu谩 -_-
N
11:00
N峄
sao ko d霉ng seashell ta ?
11:02
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
膽芒y 膽峄 em th峄 膽芒y :3
MH
11:07
MrTux Hdb
In reply to this message
nh峄 th岷
F
11:13
FlyingChicken
:))
F
12:52
F奴jin
#
r
18:45
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
20 April 2018
MH
10:19
MrTux Hdb
10:19
bot b锚n n脿y kh么n th岷 =))
NV
10:19
Nh芒n V农
TT
10:25
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
10:26
NV
10:28
Nh芒n V农
10:29
c农ng c贸 l媒
o
10:32
o NhamLH
10:32
Nh瓢 n脿y h岷
10:32
:3
NV
10:33
Nh芒n V农
芒y 岷, nh岷 grp
10:33
s
10:47
sfy Duy
C贸 anh em n脿o x脿i FoundationDB c峄 Apple ch瓢a ?
10:48
Th岷 n贸 opensource
10:48
Kh么ng bi岷縯 c贸 ngon nh瓢 n贸 qu岷g c谩o ko
10:48
:D
10:49
FoundationDB is a distributed database designed to handle large volumes of structured data across clusters of commodity servers. It organizes data as an ordered key-value store and employs ACID transactions for all operations. It is especially well-suited for read/write workloads but also has excellent performance for write-intensive workloads. Users interact with the database using a API language binding.
11:15
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
@kyanh anh 啤i tr锚n Enlightenment. c贸 c谩ch n脿o disable c谩i mouse m脿 ch峄 ra m茅p desktop n贸 chuy峄僴 workspace ko?
11:18
th么i em t矛m th岷 r峄搃 :3
r
14:00
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
NV
14:01
Nh芒n V农
In reply to this message
14:07
銈忋仧銇
AX
A X 20.04.2018 12:48:30
l
14:57
lzd Dzung
21:19
銈忋仧銇
F
Finch 17.04.2018 09:04:30
F
21:20
F奴jin
Like m岷h
21 April 2018
Carta Cent invited Carta Cent
r
21:08
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
22 April 2018
Trung Ta Hong invited Trung Ta Hong
NV
20:37
Nh芒n V农
In reply to this message
Welcome
23 April 2018
10:26
(ch峄 n锚n 膽峄峜 b脿i, kh么ng n锚n 膽峄峜 cmt) =))
10:28
k岷 ho岷h 5 n膬m l岷 cu峄慽 脿 =))
MH
10:39
MrTux Hdb
c么ng nh岷璶 膽峄峜 comment c农ng h啤i 膽au b峄g th岷璽 =))
10:39
In reply to this message
anh gi脿 r峄搃 膽峄 l峄沺 tr岷 n贸 c峄 g岷痭g ch峄 =]]
10:54
膽峄峜 comment 膽煤ng 膽au ru峄檛 =))
s
10:57
sfy Duy
馃檲
10:58
Em 膽ang x脿i b峄 GoTiengViet c峄 b岷 Nam v脿 膽茫 mua licence 峄g h峄 b岷 岷 :D
10:59
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
em d霉ng GoTiengViet v岷玭 b峄 l峄梚 g玫 ti岷縩g vi峄噒 tr锚n thanh 膽峄媋 ch峄 c峄 chrome.
s
11:00
sfy Duy
In reply to this message
B峄 g矛 v岷瓂 em?
11:01
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
n贸 b峄 nh芒n 膽么i ch峄 ki峄僽 nh瓢 n脿y 岷 go玫 tie岷縩g
MH
11:07
MrTux Hdb
v矛 thanh ni锚n 膽贸
11:07
d霉ng backspace 膽峄 xo谩
11:07
ph岷 kh么ng ta
s
11:17
sfy Duy
In reply to this message
Anh kh么ng th岷 b峄 nh峄
MH
11:32
MrTux Hdb
macOS
11:32
m峄峣 ng瓢峄漣 x脿i Lunix c啤
11:37
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
th峄塶h tho岷g th么i anh. em ch瓢a b岷痶 膽瓢峄 chu岷﹏ case n脿o th矛 n贸 m峄沬 b峄.
l
12:25
l4rzy
In reply to this message
theme g矛 膽岷筽 th岷 anh?
13:26
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
s
14:48
sfy Duy
In reply to this message
脌 theme g峄慶 c峄 b峄峮 macOS 膽岷 em.
15:36
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
In reply to this message
l茫o troll sao 媒
MH
15:51
MrTux Hdb
sure.png
s
16:00
sfy Duy
馃檲
20:16
We think you are going to love Flickr under SmugMug
ownership, but you can choose to not have your Flickr
account and data transferred to SmugMug until May 25, 2018.
If you want to keep your Flickr account and data from being
transferred, you must go to your Flickr account to download
the photos and videos you want to keep, then delete your
account from your Account Settings by May 25, 2018.

If you do not delete your account by May 25, 2018, your
Flickr account and data will transfer to SmugMug and will be
governed by SmugMug鈥檚 Terms and Privacy Policy.
脕P
22:17
脕p P峄
Cho em h峄廼 1 x铆u 岷. em c贸 c脿i grub bootloader
22:17
Nh瓢ng 膽o岷 mount v脿o usb l岷 k dc
22:18
B膼
23:23
B矛nh 膼岷璾
/dev/sdc1 ch峄 nh峄
24 April 2018
14:27
In reply to this message
b岷 t峄 t峄 l脿m l岷 nh茅, mount m岷 c谩i n脿y cho 膽煤ng theo h瓢峄沶g d岷玭, v脿 ch岷痗 l脿 /dev/sdc1 nh瓢 c贸 b岷 ch峄 ra 峄 tr锚n
25 April 2018
l
21:39
l4rzy
mirror c峄 archvn h矛nh nh瓢 b峄 sync tr峄 g岷 tu岷 r峄搃 岷
21:39
21:53
Anh th岷 c贸 update th瓢峄漬g xuy锚n m脿
l
21:54
l4rzy
archlinux 146 hours ago
F
21:55
F奴jin
l
21:55
l4rzy
21:55
c峄 Ctrl-C ri岷縯 kh么ng 峄昻
s岷 c贸 ng脿y em ph岷 膽峄慽 di峄噉 v峄沬 s峄 th岷璽 n脿y
F
21:56
F奴jin
status_updated_at "Wed Apr 25 21:03:27 +07 2018"
21:56
N贸i chung 膽峄 anh check v峄沬 mirror ch铆nh xem th峄
F
22:14
F奴jin
Confirm l脿 mirror b锚n VN m矛nh b峄 out-of-date v峄沬 mirror ch铆nh, s岷 th么ng b谩o ti岷縫 theo sau khi kh岷痗 ph峄 s峄 c峄
26 April 2018
B膼
06:23
B矛nh 膼岷璾
b岷 sao l芒u r峄搃 ko c贸 update, thanks
F
06:45
F奴jin
Mirror 膽茫 sync g岷 m峄沬 nh岷 so v峄沬 mirror ch铆nh. C谩c b岷 c贸 th峄 xem th么ng tin t岷 膽芒y http://f.archlinuxvn.org/archlinux/status.json v脿 ki峄僲 tra l岷
a10n3 invited letr
11:13
V芒虄n tuy锚虊n sinh vi锚n ch瓢a ra tr瓢啤虁ng.
P
11:14
Ph煤
h么m b峄痑 e t铆nh apply th矛 ph岷, nh矛n l岷 膽峄媋 ch峄 th岷 xa qu谩 n锚n 膽脿nh th么i :D
11:52
In reply to this message
11:52
power outage 峄 dc. so sorry
13:53
c贸 b岷 n脿o c贸 d瓢 account google (gsuite) free 膽膬ng k媒 h峄搃 x瓢a kh么ng cho m矛nh m峄檛 c谩i, mfinh c岷 t岷 m峄檛 account ri锚ng cho archlinuxvn 膽峄 qu岷 l媒 :D thx a ton :D
Hieu Tran invited Hieu Tran
Nguyen Thinh invited Nguyen Thinh
T矛nh Nguy峄卬 invited T矛nh Nguy峄卬
Tung Pham invited Tung Pham
Tr铆 Nguy峄卬 invited Tr铆 Nguy峄卬
L锚 Qu媒 invited L锚 Qu媒
Tri Tran invited Tri Tran
NV
20:14
Nh芒n V农
Ch脿o m峄峣 ng瓢峄漣, h么m nay 膽么ng vui qu谩
TH
20:14
T岷 Hi岷縰
20:14
/me m峄沬 膽i qu岷g c谩o
NV
20:16
Nh芒n V农
Gh锚
l
20:16
l4rzy
qu谩 tr峄漣 ng瓢峄漣 join m脿 kh么ng th岷 ai ch脿o 1 c芒u
20:26
< /dev/new-members awk '{printf("Welcome onboard %s\n", $0)}'
脷t Nh铆m invited 脷t Nh铆m
Phong Loi Hong invited Phong Loi Hong
脷N
21:06
脷t Nh铆m
fmt.Println("Ch脿o m峄峣 ng瓢峄漣")
?
21:06
馃惂鈩
Nay ng脿y j join nhi峄乽 th铆a
21:06
:))
PL
21:07
Phong Loi Hong
Console.log('hello world')
脷N
21:07
脷t Nh铆m
:v
LQ
21:07
L锚 Qu媒
echo 鈥渉ello鈥;
?
21:09
馃惂鈩
Cha to脿n cao th峄 c峄憈 膽峄 thoai 膽i ra :(
Nguyen Tran invited Nguyen Tran
NT
21:12
Nguyen Tran
In reply to this message
console.log(鈥榟i鈥);
N
21:13
N峄
echo Hi
l
21:37
l4rzy
Q
21:54
Quang
Ch脿o m峄峣 ng 馃槃
s
22:29
sfy Duy
M峄峣 ng瓢峄漣 ch脿o Quang
22:29
:D
NV
22:29
Nh芒n V农
In reply to this message
Ch脿o Quang.
22:30
鈥屸屸
In reply to this message
27 April 2018
01:36
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
Xin ch脿o
Quan Minh Nguyen invited Quan Minh Nguyen
Trung Huynh invited Trung Huynh
Trung Huynh invited Hai Hoang
13:31
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
c岷 nh脿 ngh峄 l峄 h岷縯 r峄搃 sao 媒 nh峄 ?
13:31
:D
29 April 2018
11:27
v峄 nguy锚n t岷痗 c贸 c谩ch g矛 kh么ng 膽峄 l岷 v岷縯 khi 膽膬ng k媒 m峄檛 domain kh么ng c谩c b岷 =))
11:27
x脿i account l岷璾 脿
MH
11:55
MrTux Hdb
In reply to this message
D霉ng onion domain :3
Y
12:51
You know me
In reply to this message
v脿o ug mua domain 10 n膬m x脿i :))
14:02
"mua" l脿 b峄 l峄 v岷縯 t峄 banking r峄搃=))
14:02
btw c贸 c谩i laptop n脿o si锚u g峄峮 kh么ng c谩c b岷, ki峄僽 netbook / tablet?
F
14:05
FlyingChicken
Surface anh :3
DH
14:05
Duy Huynh
In reply to this message
Surface th矛 sao b谩c
F
14:05
FlyingChicken
c啤 m脿 c脿i Linux l锚n l峄焟 l岷痬
14:05
windows h岷? c贸 s岷祅 b岷 quy峄乶 kh么ng :D
F
14:06
FlyingChicken
d岷 c贸 s岷祅
14:06
n岷縰 anh ch峄 c岷 SSH th矛 mua b岷 m3, m5 g矛 th么i
14:06
pin d霉ng 膽瓢峄 l芒u h啤n
Y
14:06
You know me
In reply to this message
c贸 l峄 g矛 膽芒u b谩c, t峄 n贸 d霉ng th么ng tin ng瓢峄漣 kh谩c 膽峄 mua. Gi岷 t峄 giao d峄媍h kh么ng li锚n quan gi矛 t峄沬 b谩c h岷縯
b鈩
14:06
buom 鈩
pin 24 ti岷縩g n猫
F
14:07
FlyingChicken
Dell xps 13 ho岷穋 dell xps 12 c农ng 峄昻
14:07
c贸 膽i峄乽 con xps 12 nghe b岷 pin k茅m
b鈩
14:08
buom 鈩
x270
14:09
In reply to this message
hay th岷 脿 =)) 膽峄 coi haha
14:09
m矛nh t矛m hi峄僽 cho bi岷縯 m岷 ch煤 c50 trong n脿y 膽峄玭g c贸 truy m矛nh m岷 c么ng nh茅
Y
14:10
You know me
b谩c c峄 v脿o topic n脿o b谩n domain, k锚u mua cho tao domain lauxanh.su 10 n膬m full cp
14:10
t岷 30p sau n贸 膽瓢a cho b谩c th么i =))
14:11
Y
14:11
You know me
c貌n 30p sau n峄痑 b谩c c贸 b峄 c50 g峄峣 kh么ng th矛 em kh么ng bi岷縯 =)))
14:12
14:12
么i d脿o m矛nh l岷 g矛, to脿n l脿 m岷 ch煤 c50 膽峄﹏g ra b谩n
14:12
14:12
mua xong ch岷 kh谩c g矛 l锚n 膽峄搉 k媒 t锚n s岷祅
Y
14:13
You know me
n贸i ch峄 v峄 mua domain ki峄僽 膽贸 l脿 c贸 th岷璽, tr脿n lan lu么n :))
MH
14:14
MrTux Hdb
In reply to this message
x峄漣 么ng @kyanh t峄 di峄卬 bi岷縩, l脿m c谩ch n脿y n贸 m貌 ra 膽瓢峄 ngay :3
14:14
d霉ng onion 膽i
14:14
th矛 b谩n 膽岷 nh瓢ng r玫 r脿ng th岷眓g b谩n/ v岷玭 kh么ng 膽岷 b岷 nguy锚n t岷痗 膽峄 ra ban 膽岷
MH
14:14
MrTux Hdb
x峄媙 ngay :P :P
14:14
th么i ch啤i bitcoin nh峄 haha
14:15
h峄 onion m峄噒 l岷痬, c岷 h矛nh xong x峄媡 kh贸i 岷 ch峄 :D
14:17
In reply to this message
con n脿y to qu谩 m矛nh c贸 lap t瓢啤ng t峄 nh瓢ng kh么ng x脿i :D n贸 c贸 c谩i tr貌 m脿n h矛nh n岷眒 ph岷箃 ra lu么n ph岷 kh么ng =))
b鈩
14:20
buom 鈩
In reply to this message
con n脿y /me th岷 g峄峮 h啤n con mac nhi峄乽, nh岷 h啤n h岷祅, c谩i m脿n h矛nh n岷眒 ph岷箃 ra l峄 h岷 l岷痬, con /me n贸 膽猫 b岷箃 ra su峄憈 m脿 kh么ng sao, c峄 nh瓢 con Mac ch岷痗 g茫y ng脿m t峄 l芒u :D
14:21
haha 膽煤ng r峄搃, m矛nh kh么ng x脿i n贸 n峄痑 do b峄 v峄 c瓢峄沺 r峄搃
b鈩
14:22
buom 鈩
In reply to this message
kho岷g pin l岷 th岷 t峄憈 h啤n so v峄沬 MBP
14:22
v峄沬 l岷 Windows + linux shell n峄痑 鈥> x峄媙h max :D
MH
14:23
MrTux Hdb
surface 膽锚
14:23
Microsoft love Linux r峄搃
14:23
su峄憈 ng脿y contribute c貌n gi峄
F
14:23
F奴jin
C貌n x岷璵 x峄媡 l岷痬
14:24
2 major kernel version g岷 nh岷 ko th岷 contribute g矛 nhi峄乽 cho Surface, m脿 th岷 膽谩m c峄 AMD v峄沬 Intel ch岷 膽ua v农 trang th么i
MH
14:25
MrTux Hdb
In reply to this message
m脿y to脿n n茅m 膽谩 h峄檌 ngh峄
14:25
膽i ra 膽峄 tao xui 膽峄僽 m岷 l茫o
F
14:25
F奴jin
=))
F
14:33
FlyingChicken
:V
14:33
Surface th矛 driver linux max 膽峄僽
14:33
t峄沬 4.15 wifi v岷玭 c峄 x岷璵 x峄媡
F
14:34
F奴jin
4.16 v岷玭 x岷璵 x峄媡 ti岷縫
14:34
Em coi update source code t峄玭g release m脿 th岷 m峄梚 膽谩m Intel + AMD + NVIDIA ch岷 膽ua v农 trang th么i
14:35
Xilinx v峄沬 ARM TI c农ng c贸 update
14:35
C貌n ko th矛 fix bug l岷穞 v岷穞 c谩i Intel HD + ACPI c峄 intel
F
14:35
FlyingChicken
wifi broadcom th矛 ph岷
14:35
touch ti岷縞 v峄沬 b煤t th矛 t岷 ngon r峄搃
14:36
b矛nh th瓢峄漬g ph岷 d霉ng usb wifi, nh瓢ng v岷瓂 th矛 k c岷痬 b脿n ph铆m v脿o d霉ng 膽瓢峄
?
14:58
馃惂鈩
Surface th矛 x脿i windows cho l脿nh :3
30 April 2018
1 May 2018
2 May 2018
10:38
whatapps l脿 峄﹏g g矛 岷 nh峄? b锚n lauxanh kh么ng c贸 ph谩t tri峄僴 app n脿y
3 May 2018
Tung Nguyen invited Tung Nguyen
hiep le invited hiep le
12:11
cho b谩c n脿o c岷 qpaeq, nh瓢ng l岷 ng谩n qt4
huy tr岷 invited huy tr岷
Trung Nguyen invited Trung Nguyen
4 May 2018
NV
19:35
Nh芒n V农
Check out this site!
https://github.com/sharkdp/bat
7 May 2018
8 May 2018
TT
14:37
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
In reply to this message
Em kh么ng ngh末 th岷眓g n脿y ra s岷 d峄 d脿ng thay th岷 Electron. :v

> import { render, Window, App, Button } from 'proton-native'

M岷 component c峄 th岷眓g n脿y ph岷 d霉ng native ri锚ng c峄 th瓢 vi峄噉, th峄ヽ l脿 code l岷 to脿n b峄 ph岷 UI ri锚ng, kh么ng gi峄憂g v峄沬 "tri岷縯 l媒" c峄 Electron m脿 m峄峣 ng峄玱i 膽ang theo 膽u峄昳 l脿 b瓢ng nguy锚n c谩i web v脿o Web View, kh峄廼 ph岷 vi岷縯 l岷 g矛 h岷縯. :v
F
14:49
F奴jin
14:49
脌 m脿 c贸 c芒u h峄廼 nhanh th岷 n脿y
14:50
C贸 source code app electron, gi峄 ko d霉ng electron m脿 load 膽峄憂g 膽贸 b岷眓g firefox 膽c ko?
14:55
c芒u h峄廼 膽谩ng gi谩 h啤n l脿 gi峄 c岷 m岷 nh芒n 膽峄 ch岷 app =))
TT
15:08
Trung Hi岷縰 Tr瓢啤ng
In reply to this message
em th岷 l脿 t霉y app anh, th瓢峄漬g m岷 app ph峄 bi岷縩 膽峄乽 c贸 x脿i 1, 2 API c峄 electron. Nh瓢ng kh谩 nhi峄乽 app ch啤i ki峄僽 n脿y:
https://github.com/jiahaog/nativefier
th矛 :v
15:45
m岷 b岷 膽i 峄g h峄 event nh茅, kh么ng c岷 t峄沬 nghe m矛nh n贸i 膽芒u haha
N
15:46
N峄
7:45 - 8:15pm 鈥 Collecting logs from Lambda functions, Ky Anh
15:46
R峄搃 t峄沬 bu峄昳 t峄慽 th么i
15:46
:">
15:46
馃槶
15:47
h脿 h脿, t峄沬 膬n pizza r峄搃 v峄 c农ng 膽瓢峄 :
N
15:48
N峄
15:48
膽茫 leak th么ng tin cho K峄 Anh th脿nh c么ng
15:48
:))
15:48
P
15:49
Ph煤
N
15:49
N峄
a
15:50
a10n3
s 么ng kia k c贸 senior hay junior m脿 a KyAnh c贸 senior ta
15:50
j
15:50
jin
c贸 livestream h么ng? xa qu谩 z岷
l
15:51
lzd Dzung
In reply to this message
馃憤
o
15:51
o NhamLH
ko c贸 ch峄 senior l脿 junior 膽贸
a
15:51
a10n3
kh么ng bi岷縯 devops engineer c贸 intern kh么ng ta =)) 膽峄 bi岷縯 ghi v脿o CV
o
15:51
o NhamLH
么ng kia ch峄 l脿 膽峄 c峄 aKA th么i
15:51
:3
a
15:51
a10n3
P
15:51
Ph煤
膽i g岷穚 c谩n b峄 chi岷縩 l瓢峄 Ky Anh Huynh m峄沬 膽瓢峄
N
15:52
N峄
t峄 qu岷璶 1
15:52
m脿 ch岷 dzia c峄檔g h貌a
15:52
acha
15:52
...
15:55
In reply to this message
么ng kia 17 n膬m n锚n m峄沬 junior th么i
l
15:55
l4rzy
In reply to this message
o.o
a
15:55
a10n3
In reply to this message
17 n膬m trong IT m脿 a =))a 10 n膬m l脿 tr霉m qu谩 r峄搃
15:55
=)) m脿 ch岷 hi峄僽 sao b茅 hr ghi v岷瓂 n峄痑 a b岷 th么i e c峄 ghi sao e th铆ch th矛 a chi峄乽 haha
a
15:56
a10n3
MH
15:57
MrTux Hdb
@kyanh b猫o th岷
15:57
m峄沬 sensior 膬n l瓢啤ng CTO 脿 =))
?
15:58
馃惂鈩
膽茫 膽岷穞 膽i nghe c谩n b峄 ngu峄搉 z1y :))
a
15:58
a10n3
瓢峄沜 g矛 峄 SG 膽峄 膽瓢峄 nghe l峄漣 v脿ng ng峄峜
HH
16:05
Hi岷縰 Hu峄硁h
7:45 - 8:15pm 鈥 Collecting logs from Lambda functions, Ky Anh

nice, 膽ang quan t芒m 馃憤
TH
16:42
T岷 Hi岷縰
膼茫 book v茅 m谩y bay
16:42
r
16:43
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
In reply to this message
膼i M岷給 馃
TH
16:43
T岷 Hi岷縰
In reply to this message
V么 x矛 g貌n 馃槢
P
16:49
Ph煤
In reply to this message
k峄 m脿y
HD
16:55
Hoang Do Viet
In reply to this message
a
17:06
a10n3
In reply to this message
h铆 h铆
17:24
b岷 3.0 v峄沬 4.0 kh谩c nhau th岷 n脿o c谩c b岷 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ =))
ht
17:28
huy tr岷
In reply to this message
9 May 2018
N
10:48
N峄
hi m峄峣 ng瓢峄漣
10:48
cho m矛nh h峄廼 mysql
10:48
c贸 c啤 ch岷 n脿o replica 1 ph岷 ko
10:48
v铆 d峄 nh瓢 m矛nh c贸 1 server A l脿 master c贸 ch峄゛ DB X Y Z
10:49
server B l脿 slave ch峄 ch峄゛ DB X
10:49
Server C l脿 slave ch峄 ch瓢a DB Y
10:49
d岷g d岷g v岷瓂
10:49
th矛 mysql c贸 h峄 tr峄 ko nh峄
10:49
:D
10:49
n岷縰 replicate t峄 c霉ng m峄檛 ngu峄搉 th矛 ch岷痗 kh么ng
o
10:50
o NhamLH
h茫y s峄 d峄g change data capture v脿 apply logic v脿o 馃槀
N
10:50
N峄
kh贸 nh峄
10:50
馃槩
MH
10:54
MrTux Hdb
mua Oracle Golden Gate 膽i ;3
N
10:55
N峄
馃槩
10:55
n岷縰 mua 膽c th矛 膽芒u kh峄 v岷 膽芒u
10:55
hiu hiu
Q
11:01
Qu膬ng Kafka
膽c nha
11:02
峄 m峄梚 slave, d霉ng c谩i --replicate-ignore-db=db_name 膽峄 ignore c谩c binlog ko c岷 replicate
T矛nh Nguy峄卬 invited Nh芒n 膼岷穘g Th脿nh
N
11:07
N峄
ko c贸 whitelist h岷 qu膬ng ?
11:08
v矛 sau n脿y m矛nh th锚m slave
11:08
th矛 l岷 ph岷 v脿o m峄梚 slave exclude th锚m
11:08
h啤i c峄眂
Q
11:09
Qu膬ng Kafka
th锚m slave th矛 c贸 sao 膽芒u, slave ch瓢a start mu峄憂 l脿m g矛 ch岷硁g 膽c
N
11:10
N峄
媒 l脿 nh峄痭g slave c农 岷 Qu膬ng
11:10
v铆 d峄 nh瓢 S th锚m 1 server D c贸 1 DB l脿 XX
11:10
th矛 server B slave exclude Y Z th矛 s岷 c贸 th锚m XX n峄痑
Q
11:11
Qu膬ng Kafka
th矛 c农ng c贸 c谩ch ko c岷 restart th么i
11:11
set variable trong mysql, update v脿o config slave, xong h茫y create db tr锚n master sau c霉ng
N
11:13
N峄
膽峄 th峄 xem
16:40
#
#linux #bsd #windows #mac #news 09.05.2018 16:38:39
16:40
h脿ng n脿y khi岷縫 qu谩 =))
20:16
F
F奴jin 09.05.2018 17:59:11
20:16
Mirror 膽ang b峄 out-of-date, ch瓢a r玫 nguy锚n nh芒n . @Fuujin 膽ang ki峄僲 tra l岷
N
20:37
N峄
h峄廼 ngu
20:37
docker c贸 run tr锚n production ko nh峄
20:37
?
20:37
hay ch峄 d脿nh cho dev thoai
?
20:37
馃惂鈩
c贸 nha
20:37
:)
P
20:37
Ph煤
N
20:38
N峄
th岷 c貌n nh峄痭g production l峄沶 th矛 sao :D
?
20:41
馃惂鈩
l峄沶 l脿 l峄沶 t峄沬 m峄ヽ n脿o ch峄 :D
P
20:41
Ph煤
L峄沶 c峄 n脿o c农ng ch啤i 膽c a Nam nh峄
20:42
ng瓢峄漣 ta b岷痶 膽岷 x脿i docker tr锚n production tr瓢峄沜 m脿
20:42
sau 膽贸 m峄沬 x脿i cho dev/ sau nh茅 :D
N
20:46
N峄
:D
20:46
v岷瓂 l脿 docker tr峄 th脿nh 1 node trong microservice h岷 anh :D
20:47
h岷 c贸 v岷 e 0 hi峄僽 docker l脿 g矛 h岷 :D
N
21:01
N峄
d岷 ko
21:02
anh
21:02
c贸 g矛
21:02
b峄痑 n脿o em m峄漣 anh cafe , anh cho em th峄塶h gi谩o v峄沬 nah
21:07
22:02
:D
TH
22:09
T岷 Hi岷縰
T峄慽 t5 tu岷 sau nhe
MH
22:09
MrTux Hdb
In reply to this message
mx 脿
TH
22:37
T岷 Hi岷縰
In reply to this message
22:37
10 May 2018
07:28
Mirror 膽茫 t岷 峄昻 膽峄媙h, l媒 do l脿 upstream mirror b峄 out-of-sync. Thx @Fuujin
l
11:24
l4rzy
m峄峣 ng瓢峄漣 cho em h峄廼, em setup squid. B矛nh th瓢峄漬g 峄 m岷g ngo脿i m峄峣 th峄 works ok, nh瓢ng v么 m岷g cty th矛 l岷 b峄 Secure Connection Failed
11:24
11:25
11:25
gi峄 c贸 c谩ch n脿o gi岷 quy岷縯 kh么ng 岷?
11:27
em nghi l脿 m岷g cty n贸 strip c谩i SSL r峄搃 n锚n m峄沬 b峄 v岷 :
?
11:33
馃惂鈩
ch岷痗 cty b峄 h茅c r峄搃 :v
l
11:35
l4rzy
In reply to this message
Haha, c么ng ty n贸 c峄 t矛nh ch岷穘 膽岷 :3
MH
11:49
MrTux Hdb
th矛 v脿o trang non-http th么i
11:49
:P
l
12:08
l4rzy
13:03
In reply to this message
b岷 c贸 x脿i load balancing fail over g矛 kh么ng
l
13:04
l4rzy
In reply to this message
em kh么ng r玫 infra b锚n cty 膽峄 ch岷穘 th岷 n脿o n峄痑 anh :(
13:05
th瓢峄漬g l脿 do c岷 h矛nh ch瓢 h峄 l媒 c峄 squid th么i, ch峄 0 ph岷 ch岷穘 ch茅o g矛
13:05
ki峄僲 tra l岷 膽茫
l
13:08
l4rzy
ok thanks anh 膽峄 em xem l峄
16:08
Mirror 膽茫 峄昻 膽i峄僲 1.6. thx @Fuujin ^^
20:42
mirror updgrade fail hehe
20:45
arh v么 膽it
20:51
mi r啤 i 煤p haha
20:52
p贸 tay pacman
11 May 2018
o
10:58
o NhamLH
N
10:59
N峄
m谩y Mac ng岷 d谩n l岷痬
10:59
v矛 m谩y 膽ang 膽岷筽
10:59
d谩n v么 th岷 d啤 d啤 sao 岷
10:59
=)))))))))
?
11:00
馃惂鈩
c貌n mi岷縩g n脿o hem Nh芒m :))
P
11:02
Ph煤
In reply to this message
膽峄搉g quan 膽i峄僲 :D
N
11:07
N峄
c贸 ai tr霉m jenkins cho m矛nh h峄廼 x铆u
11:07
:D
11:07
jenkins c贸 t岷 webhook server cho git ko nh峄
?
11:08
馃惂鈩
jenkins m贸c v脿o webhook c峄 git ch峄?
o
11:08
o NhamLH
?
11:08
馃惂鈩
c貌n mi岷縩g n脿o ch瓢a d谩n :))
o
11:09
o NhamLH
In reply to this message
sorry :V
N
11:10
N峄
In reply to this message
Payload URL: th矛 ph岷 膽i峄乶 c峄 m矛nh ph岷 ko ta :D
?
11:16
馃惂鈩
膽煤ng d峄搃 :D
N
11:25
N峄
jenkins
11:25
plugin t谩 l岷
11:25
ha ha
11:25
m峄沬 x脿i l岷 膽岷
11:27
m峄噒 qu谩 , m茅o x脿i docker n峄痑, expose t霉m lum, x脿i m峄媋 app lun cho l脿nh
?
11:27
馃惂鈩
:))
11:28
l岷 膽岷 x脿i docker m矛nh c农ng ngh末 v岷瓂 :))
11:28
ph谩t minh ra Docker l脿 m峄檛 sai l岷 ch岷縯 ng瓢峄漣 c峄 Trump
P
11:28
Ph煤
N
11:28
N峄
;))
11:32
蕷蔀脟herry 鈩抩ve蕷蔀
Trung Huynh invited Luan Nguyen
TH
14:08
T岷 Hi岷縰
14:25
c贸 l媒 do 膽峄 kkh峄廼 膽岷縩 cty n峄痑 r峄搃 :D
ht
14:35
huy tr岷
In reply to this message
15:04
b脿 con bi岷縯 h峄 膽ang th峄 峄 膽芒u kh么ng?
15:04
ki峄僽 n脿y r峄搃 铆t b峄痑 l脿m sao m矛nh 膽i l脿m l岷 ph岷 峄 nh脿 su峄憈 sao
F
15:05
F奴jin
Lulz
15:05
Tr谩nh ra t铆
o
15:05
o NhamLH
媒 t瓢峄焠g l脿m gi脿u 膽芒y r峄搃
15:05
l脿m startup alarm khi xe c峄 FPT 峄 g岷
F
15:05
F奴jin
Ch峄 n脿y bu峄搉 bu峄搉 n贸 h峄憈 膽岷
o
15:05
o NhamLH
ai c霉ng join v峄沬 em kh么ng
?
15:05
馃惂鈩
lolz
15:06
F
15:06
F奴jin
In reply to this message
No
15:06
Kinh nghi峄噈 l脿m automotive m岷 c谩i n脿y sau 1 th峄漣 gian l脿 膽锚m ng峄 d峄 b峄 谩m 岷h v峄沬 m岷 ng峄
l
15:13
l4rzy
FPT Softwear
15:13
nice :)
F
15:14
F奴jin
脌 膽煤ng r峄搃
15:14
Nice
l
15:15
l4rzy
膽瓢a ra 膽瓢峄漬g l脿 n谩t ch岷痗 lu么n
15:15
c么ng ngh峄 fpt ch瓢a v脿o 膽芒u, 膽峄玭g ham h峄, nh岷 l脿 v峄沬 giao th么ng nh瓢 vi峄噒 nam *winks*
r
15:16
r3d10tu5 - 馃惛 馃嚮馃嚦 - 馃 馃悕
FPT H貌a L岷 r峄檔g l岷痬 = ]]]
F
15:16
F奴jin
In reply to this message
V岷玭 c贸 ng瓢峄漣 膽i l岷 nh茅
15:16
V峄沬 l岷
15:16
峄 k锚u m岷 b谩c b铆 th瓢 t峄塶h 峄 ra xem r峄搃 th峄 :D
F
15:16
F奴jin
Ai d谩m l脿m tester ko
15:16
m矛nh 峄g h峄 :D
F
15:16
F奴jin
Test ng峄搃 trong xe + l脿m ng瓢峄漣 b膬ng qua 膽瓢峄漬g
15:17
2 c谩i test 膽啤n gi岷 th么i
15:17
Xe 膽峄 th么ng minh 膽峄 x峄 l媒 t矛nh hu峄憂g ko th么i
hG
15:48
hz Goose
e h峄廼 ngu c谩i, ng峄搃 trong xe t峄 膽峄檔g m脿 c谩i xe n贸 c谩n ch岷縯 ng瓢峄漣 th矛 m矛nh 膽峄乶 hay FPT 膽峄乶 v
15:48
F
15:49
F奴jin
Ng瓢峄漣 ng峄搃 trong xe 膽峄乶
hG
15:49
hz Goose
c贸 l谩i m茅o 膽芒u
15:49
F
15:50
F奴jin
V矛 c贸 1 c谩i l脿 khi 膽瓢a ra b岷眓g ch峄﹏g th矛 kh贸 ch峄﹏g minh 膽c r岷眓g l脿 ch煤 l谩i hay xe t峄 膽峄檔g l谩i
15:50
V脿 cho d霉 l脿 c贸 camera ghi l岷 trong xe th矛 tr谩ch nhi峄噈 thu峄檆 v峄 t脿i x岷
15:51
Khi n脿o xe ko c贸 ng瓢峄漣 ng峄搃 trong xe m脿 n贸 t峄 膽峄檔g 膽峄g ch岷縯 ng瓢峄漣 th矛 l煤c 膽贸 tr谩ch nhi峄噈 thu峄檆 v峄 nh脿 s岷 xu岷