[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chỉnh sửa mục lục


Hi, chào cả nhà.
Mấy hôm nay mày mò suốt, cuối cùng cũng xuất ra sản phẩm gọi là tàm tạm chấp nhận được. Duy chỉ còn 1 chỗ mà mình bó tay, không mò ra được nữa. Xem trong ảnh chắc mọi người sẽ thấy có 1 chỗ rất khó nhìn, đó là số trang của chapter nó không thẳng hàng với số trang của section và subsection.
Khi điều chỉnh section mình đã dùng lệnh
 \usepackage{titletoc}
   \dottedcontents{section}[2.3em]{}{2.3em}{1pc}
   \dottedcontents{subsection}[5.4em]{}{3.2em}{1pc}

Chỗ này xử lý thế nào đây? Nhờ các thầy giúp với.