[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤC



Tôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{makecell} 
\usepackage{longtable} 
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphics}


\begin{document}

Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và \chapter{Предложение} 
thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên dịch bình thường.
Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
Trân trong cám ơn!



Attachment: РЯ.log
Description: Binary data