[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng NgaBạn tìm hiểu gói titlesec để định nghĩa lại định dạng tiêu đề chương.

On Oct 4, 2015 2:07 AM, "Doan Vinh" <[email protected]> wrote:
Kính gửi VietTUG
Tôi hiện tại bắt đầu viết luạn án bằng tiếng Nga.
Tôi muốn trình bày tên chương theo hình chụp sau.
Hình ảnh nội tuyến 1
Tôi mới dung TEX nên không thạo lắm. Mong mọi người chỉ giúp cách trình bày tên chương như trên hình vẽ
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUmQTAH8BFnfS4-W%3DRcfoE3vmv7D2zJcQ0348wLdpUPGLw%40mail.gmail.com.